Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Smoelenboek Ouderenberaad

 

Ons team

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Voorzitter a.i.

Voorzitter a.i. Sinds 2005 ben ik hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij het LUMC. Mijn expertise-gebied in het onderwijs en onderzoek is ouderengeneeskunde. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg was ik met Frederique van Weering rond 2009 de grondlegger van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord. Vanaf het begin hebben we gezamenlijk vorm gegeven aan het verbeteren van de (bestuurlijke) inbreng van ouderen in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Deze zoektocht heeft geleid tot het Ouderenberaad zoals het nu bestaat. Iets wat werkt en waar ik erg trots op ben.

Herma-Jozé Blaauwgeers

Herma-Jozé Blaauwgeers

Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Vervolgens al jong naar het buitenland verhuisd, waar ik tot een paar jaar geleden gebleven ben. Diverse landen, diverse continenten. De omstandigheden van ouderen kon ik van dichtbij meemaken. Mijn beroepservaring ligt bij overheidsfinanciën, regelgeving en wetten. Mijn hart ligt nog steeds bij het werk als coach/mentor.

Namens het Ouderenberaad ben ik afgevaardigde in de landelijke Raad van Ouderen, en ik ben ook lid van enkele werkgroepen. De plaats van de oudere mens in onze maatschappij is cruciaal. De vergrijzing is een feit en we moeten ons er zo goed mogelijk op voorbereiden Vanuit mijn expertise en ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het Ouderenberaad. Ik zet me graag in voor een mooie laatste levensfase van alle ouderen.

Marianne van Brussel

Marianne van Brussel

Ik heb altijd Zorg gerelateerd werk gedaan, als medisch maatschappelijk werker in het VU ziekenhuis in Amsterdam, leidinggevende bij de Thuiszorg in Leiden, Indicatie Adviseur bij het Centraal Indicatie Orgaan Zorg, manager bij ’s Heerenloo in Noordwijk, en manager Zorg en Welzijn extramuraal bij Libertas Leiden. Opleidingen: MMS, Sociale Academie, opleiding Indicatie Adviseur, Hoger management voor Wonen, Zorg en Welzijn.

In het Ouderenberaad ben ik lid en één van de twee coördinatoren van de werkgroep Beleid. Namens het Ouderenberaad participeer ik in werkgroepen rond Dementie.

Hans van Dam

Hans van Dam

Ik ben Hans van Dam. Geboren in 1946 in Rotterdam en ik woon sinds het begin van mijn studie wiskunde in 1963 in Leiden. In mijn werkzame leven ben ik als beleidsambtenaar op de terreinen financiën en informatie bij het ministerie van Onderwijs en bij universiteiten bezig geweest. Daartussen was ik enige tijd (PvdA)wethouder in de gemeente Leiden (1974-1982). Na mijn pensionering ben ik het nodige vrijwilligerswerk gaan doen, vooral voor Rover (reizigersvereniging openbaar vervoer). Daarnaast ben ik enige jaren commissaris bij een woningbouwstichting geweest. Momenteel ben ik o.a. voorzitter van de FNV Senioren afdeling Leiden Rijnstreek, en secretaris van de Oude Socialisten (ouderengroep van de PvdA Leiden).

En sinds december 2021 lid van het Ouderenberaad ZH-N. Daarin ben ik lid en één van de twee coördinatoren van de werkgroep Beleid. Deze werkgroep houdt zich bezig met het beleid van de overheid op de diverse niveaus (nationaal, regionaal en plaatselijk).

Maria Groenewegen

Maria Groenewegen

Ik ben geboren in 1956 en woon in Voorhout. Alweer 6 jaar geleden ben ik met keuzepensioen gegaan en maak ik mij nuttig door vrijwilligerswerk te doen. Ik ben ruim 5 jaar voorzitter geweest van het Adviesplatform voor het Sociaal Domein in Teylingen en aansluitend ben ik bestuurslid geworden bij de Stichting Welzijn Teylingen. Inmiddels ben ik daar voorzitter en begonnen aan mijn tweede termijn. Als mantelzorger heb ik vele jaren voor mijn echtgenoot Piet gezorgd. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en is uiteindelijk in een verpleeghuis overleden. Na zijn overlijden ben ik zorgvrijwilliger geworden in een Hospice.

Titel Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Leiden. Daar ben ik begonnen als HRM adviseur en ik heb lang als manager leiding gegeven aan verschillende afdelingen, met name in de hoek van de Openbare Orde en Veiligheid. Veel ervaring dus die relevant kan zijn voor het Ouderenberaad. Ik wil er graag aan bijdragen de mening van ouderen onder de aandacht te brengen.

Christine Harrevelt

Christine Harrevelt

Geboren (1945) te Paramaribo, Suriname. Na de Algemene Middelbare school (HBS) in Paramaribo heb ik bijna 3 jaar gewerkt voor het Surinaamse Bureau voor Openbare Gezondheidszorg als assistent “Health Educator” (gezondheidsvoorlichter). In 1966 kwam ik in Nederland aan en ben in 1969 aan de universiteit van Leiden gaan studeren. Ik studeerde uiteindelijk af in Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse volken. Tijdens en ook na mijn studie ben ik actief geweest in besturen van diverse organisaties zoals de Surinaamse Studenten Unie; Leiden‘s International Student’s Club (LISC); VVAO, Vrouwen Gezondheidscentrum Hara en enkele organisaties van en voor vrouwen uit Suriname en het Caraïbisch gebied. In 1986 mocht ik leidinggeven aan steunfunctie-instellingen voor Surinamers in Amsterdam en Zuid-Holland Noord en na een fusie enige tijd adj. Directeur van Meander (organisatie voor migranten in Zuid Holland Noord).

Tot 1 mei 2023 voorzitter van de stichting Fos'ten, Surinaamse vrouwen 50+; thans penningmeester van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Met mijn bijdrage aan het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord hoop ik de kwetsbare oudere met een Niet-Westerse achtergrond een stem te geven. Binnen het Ouderenberaad ben ik lid van de werkgroepen Beleid, Communicatie, en Onderwijs en Onderzoek.

Jan Landkroon

Jan Landkroon

Hoewel reeds 71 jaar oud, ben ik pas weinig in aanraking gekomen met de ouderenzorg en met gezondheidszorg in het algemeen. Daardoor heb ik het gevoel dat ik tussen gepensioneerde medici c.a. 2e viool speel wanneer het gaat over medische vraagstukken. Gezien mijn werkervaring in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouwen en wonen, gaat mijn primaire belangstelling binnen het Ouderenberaad uit naar het terrein van de ouderenhuisvesting, een gebied waarop ik me wel vertrouwd voel. Ik ben lid van de werkgroep Beleid.

Mary Leune

Mary Leune

Sinds februari 2016 ben ik lid van het Ouderenberaad, coördinator van de werkgroep Communicatie en lid van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek. Veel plezier beleef ik aan het delen van mijn werkervaring, middels interviews, met de studenten van de Masteropleiding Vitality and Ageing en de derdejaars geneeskunde studenten van het LUMC. Ik was ruim 35 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Bij de Stichting Radius, welzijn voor ouderen in Leiden en Oegstgeest, als ouderenadviseur en teamleider dagverzorging. Daarvoor werkte ik als activiteitenbegeleider en verzorgende in verpleeg en verzorgingshuizen, was 12 jaar vrijwilliger bij het Alzheimercafé en medeorganisator van de mantelzorgdag in Leiden.

Wies van den Nieuwendijk

Wies van den Nieuwendijk

Al 35 jaar ben ik mantelzorger voor mijn zoon. Aanvankelijk in een redelijk passieve rol maar al snel ging ik ervaren dat betere zorg alleen mogelijk is door samenwerking met en gehoord worden door hulpverleners. Door mijn ervaring kon ik andere naasten helpen en werd ik o.a. belangenbehartiger, groepsleider, sprak ik op congressen en in de media, werd moderator van het on line forum van Ypsilon, de vereniging van naasten met een ernstige psychiatrische ziekte. Ook bij Mantelzorg.nl was ik lid van de ledenraad, ben nu ambassadeur. Op plaatselijk niveau werd ik actief in de adviesraden sociaal domein. Ook op andere gebieden groeide mijn interesse, en denk ik graag mee over onderwerpen als wonen, ouderen, regiovervoer, en huishoudelijke hulp.

Mijn belangstelling voor het Ouderenberaad komt voort uit het feit dat ik ervaringsdeskundigheid een topprioriteit vind als het over zorg gaat. Alleen door in gesprek te gaan met ouderen is verbetering van de zorg mogelijk. Ik ben lid van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek.

Margriet van Rees

Margriet van Rees

Ik maak sinds 2018 deel uit van het Ouderenberaad. Als lid van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek participeer ik veel en graag in onderwijsactiviteiten, zoals de Masteropleiding Vitality and Ageing en diverse colleges, werkgroepen en interviews van de studie geneeskunde in Leiden. Ook ben ik als adviseur betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en welzijn van ouderen.

Mijn werkzame leven heeft zich grotendeels afgespeeld bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Naast mijn werk voor het Ouderenberaad ben ik proefpersoonlid van de medisch ethische toetsingscommissie Leiden Den-Haag Delft (METC LDD) en toezichthouder bij een organisatie voor ouderenzorg in Aalsmeer. Ik woon in Warmond en heb een medische achtergrond.

Theo Roes

Theo Roes

Socioloog, adviseur op terrein van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociaal beleid. Voorheen adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ervaring als toezichthouder bij GGZ Rivierduinen en Topaz en als voorzitter van de Raad van Advies van Zorgkantoor Haaglanden. Binnen het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord lid van de werkgroep Beleid en van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek. Ook ben ik afgevaardigde naar de landelijke Raad van Ouderen.

Naar mijn mening is het vraagstuk van de vergrijzing een opgave voor de gehele samenleving. Wel kunnen ouderen belangrijke bijdragen leveren door maatschappelijk actief te blijven en leeftijdgenoten te ondersteunen. Via een veelzijdige maatschappelijke inzet kunnen zij een zorginfarct voorkomen en ouderen in hun laatste levensfase ondersteunen.

Ariane van Santen

Ariane van Santen

Ik heb in Leiden Nederlands gestudeerd en ben er meer dan veertig jaar als universitair docent Taalkunde werkzaam geweest. Ik deed onderzoek – zeggen jongeren hebt u zin in koffie? en wij ouderen (ook) heeft u? En waarom? Zijn de twee maal er in Er is er een jarig hetzelfde woord of niet? Ik gaf ook veel onderwijs: niks leuker dan je liefde voor het vak overdragen op jonge mensen. En vooral proberen het beste uit allemaal te halen, studenten kunnen zich vaak nog zo ontwikkelen!

Geen medische achtergrond dus, maar ik heb wel kennis gemaakt met de gezondheidszorg. Als mantelzorger voor mijn man en mijn zwager, inmiddels beiden overleden. En geboren in 1944 heb ik ook mijn eigen ervaringen met artsen, ziekenhuizen en revalidatie.

Ik ben met veel plezier lid van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek, van de redactie van de Nieuwsbrief, en (mede)coördinator van de werkgroep Communicatie.

Frida Steenblik

Frida Steenblik

Als ik in de spiegel kijk, zie ik het gezicht van mijn oma. Het beeld in de spiegel vertelt mij, dat ik nu met ongeveer 70 jaren levenservaring, echt tot de groep gepensioneerde ouderen behoor. Dat is voor mij nog steeds wennen!

Mijn naam is Frida Steenblik, gehuwd, kinderen en kleinkinderen en sinds 2022 lid van het Ouderenberaad ZH-N. We wonen sinds 2011 in Oegstgeest na omzwervingen door heel Nederland en daarbuiten. Na mijn studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen ben ik in het onderwijs gaan werken. Eerst als docent en uiteindelijk als bestuurder. Daarbij heb ik mij veel beziggehouden met ‘leren’ en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ik ben opgegroeid als oudste in een gezin met een invalide en chronisch zieke moeder. Dat heeft veel invloed gehad op mijn leven. Vanaf mijn 15 jaar heb ik actief vrijwilligerswerk gedaan. Eerst vooral gericht op mensen die ‘hulp’ nodig hebben en vanaf mijn studententijd ook voor kunst en cultuur.

Aandacht voor zorg en welzijn vormt een belangrijk thema en aandachtspunt in mijn leven. Dat is van belang voor alle mensen en kent vele aspecten. Door een bijdrage te leveren aan het Ouderenberaad wil ik een steentje bijdragen, in het bijzonder voor ouderen en chronisch zieken. Ik ben daar coördinator van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek.

Henk Tangerink

Henk Tangerink

Na gewerkt te hebben als begeleider bij een orthopedagogisch Kindertehuis, werd ik ambulant jeugd- en jongerenwerker bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk heb ik na bijna dertig jaar afscheid genomen als senior projectmanager. Mijn werkzaamheden lagen vooral binnen het terrein van Zorg en Welzijn, Vluchtelingenbeleid, Internationale betrekkingen en Buurt- Wijkontwikkeling.

Na mijn pensioen ben ik actief betrokken geraakt bij de ontwikkeling en voortgang van het Ouderenbeleid in Alphen aan den Rijn. Naast de thema’s Zorg en Welzijn vind ik ook diversiteit en inclusie een zeer belangrijk onderwerp.

De reden om zitting te nemen in het Ouderenberaad is dat ik van mening ben dat de toekomst van senioren qua wonen, gezondheid en actieve deelname aan de samenleving gegarandeerd moet zijn. Ik ben lid van de werkgroepen Beleid en Communicatie.

Toon Verlaan

Toon Verlaan

Ik ben Toon Verlaan, geboren in 1941. Ik woon in Leiden, maar ben daar niet geboren. Ik kom uit de polder, de veenstreek, tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. In 1981 ben ik naar Leiden gekomen en werd daar directeur van wat nu heet de Stichting Radius, welzijn ouderen. Mijn laatste studie was Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam, afgesloten in 1988. In 2006 ben ik gepensioneerd en sinds 2008 lid van het Ouderenberaad. Ik maak deel uit van de werkgroepen Beleid en Communicatie. Ik vind het belangrijk dat ouderen participeren in de samenleving door hun stem te laten horen, en gebruik te maken van hun kennis en ervaring, zoals het in het Ouderenberaad gebeurt.

Wil van de Water

Wil van de Water

Ik woon in Alphen aan de Rijn en ben arts (niet praktiserend). Lid van de Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn sinds juli 2022. Opgeleid tot arts via Defensie en daar huisarts geweest voor militairen, burgerpersoneel en hun gezinsleden in Duitsland. Daar heb ik tenslotte leiding gegeven aan de gehele eerstelijnszorg. Terug in Nederland was ik verantwoordelijk voor het beleid voor de eerstelijnszorg bij de landmacht en later de gehele Defensie in Nederland en ook bij uitzendingen. In die periode werd ik sociaal geneeskundige algemene gezondheidszorg.

Na mijn defensieperiode ben ik uiteindelijk algemeen directeur geworden van een bedrijf dat huisartsenzorg leverde aan arrestanten, gedetineerden, bewoners van verpleeghuizen en GGZ-klinieken en verstandelijk gehandicapten in de Avond-, nacht- en weekenddiensten. Voor een aantal ook 24 uur 7 dagen per week. De zorg werd geleverd met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Dit bedrijf leverde binnen het sociaal domein ook sociaal medisch adviezen aan 8 gemeenten en kende als zelfstandig bestuursorgaan namens VWS het Hoog Persoonlijk Kilometer Budget toe.

De jongeren zijn de toekomst. Ouderen kunnen hen ondersteunen met advies en maatschappelijke inzet. Dat kunnen veel ouderen ook voor elkaar en zij zullen dat ook moeten doen.

Loek Wheeler

Loek Wheeler

Sinds 2015 maak ik deel uit van het Ouderenberaad. Ik ben lid van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek en van de werkgroep Communicatie. Door mijn zorgachtergrond kwam ik in mijn werkzame leven, zowel in het intra- als extra-murale werkveld vaak de zorgproblematiek rond ouderen tegen.

Mijn horizon verbreedde zich door 12 jaar in het buitenland te wonen wegens het werk van mijn man: Japan, Sarawak (Maleisie) en 7 jaar in Noorwegen, waar ik ervaring op deed in de ziekenhuiszorg en de terminale zorg thuis. Daar leerde ik veel over de dingen die er toe doen in de zorg en die wij hier anders zijn gaan zien. Dat nam ik mee terug en probeer ik nog steeds door te geven. Eenmaal weer in Nederland werkte ik in leidinggevende functies in zowel de intra- als extra-murale zorg. Momenteel sta ik als vrijwilliger Terminale Thuiszorg nog steeds in de praktijk.

Veel ouderen krijgen te maken met palliatieve zorg thuis of in het ziekenhuis/verpleeghuis. Er is nog veel te verbeteren en dat begint vaak bij onderwijs. Ik vertegenwoordig het Ouderenberaad in de Patiënten-Naastenraad van Consortium Propallia en in de Klankbordgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg. Ik hoop door de oudere een stem te geven bij te dragen aan betere zorg voor de oudere in het algemeen en palliatieve zorg in het bijzonder.

Patricia van Niekerk

Patricia van Niekerk

Professionele ondersteuning

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Ik werk 2 dagen per week (ma en wo tussen 8.00 – 14.30 uur) als secretaresse voor het Ouderenberaad.

Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd contact met mij opnemen: P.A.M.van_Niekerk@lumc.nl / Ouderenberaad@lumc.nl