Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Op deze pagina staan notities die u kunt downloaden door erop te klikken:


september 2020

Persbericht:
Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen.
Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.
De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.

Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken, concludeert de Raad van Ouderen. Het gebrek aan toegankelijke informatie over de mogelijke keuzes in de laatste levensfase is groot. Men adviseert één plek met informatie en standaard wilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. Op deze plek zou ook een algemeen protocol of handleiding moeten komen voor ouderen zelf, familie, verzorgenden en professionals om de stappen voor de laatste fase van het leven zo goed mogelijk voor te bereiden en te doorlopen.

Bewustwordingscampagne
Verder is het noodzakelijk om denken en praten over het levenseinde in te bedden in de reguliere zorg, zonder dat er sprake is van acute dreiging. De Raad van Ouderen adviseert daarom om nut en noodzaak van het voorbereiden op het levenseinde meer aandacht te geven in de media. “Start een landelijke bewustwordingscampagne, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is. Met daaraan gekoppeld een programma met lokale en regionale activiteiten. En bijvoorbeeld de mogelijkheden voor individuele gesprekken met professionals.” aldus de Raad.  

Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020

Zie: filmpje uitleg

juli
2020


Advies over ICT in zorg en welzijn

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken.
Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Zie: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/advies-over-ict-in-zorg-en-welzijn 
 
Zie: pdf download RvO advies ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn juli 2020

Zie: pdf Persbericht Raad van Ouderen over snelheid technologische ontwikkelingen 


juni
2020

Betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg

(Ongevraagd) Advies Raad van Ouderen (RvO)

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten.Die participatie zou een automatisme moeten zijn. De raad heeft met name aandacht gevraagd voor het betrekken van ouderen bij het beleid en de voorbereiding daarvan op het gebied van het sociaal domein en de huisvesting.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-betrekken-van-ouderen

Zie: pdf download RvO-Advies Betrekken van Ouderen bij wonen, welzijn en zorg


juni
2020

Wonen

Raad van Ouderen (RvO) geeft advies over wonen.
RvO heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen.
Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

Aan dit advies is een belangrijke bijdrage geleverd door één van onze afgevaardigden in de RvO, Theo Roes.

Introductie Beter Oud:
Passende Zorg met film interview Theo Roes

Advies zie pdf download:
Langer zelfstandig wonen met zorg

april
2020


Woonvisie

In 2019 heeft de gemeente Leiden de Woonvisie 2020-2030 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2020-2030 gepubliceerd.

Spelen deze nota's voldoende in op de vergrijzing van de bevolking? Komen ze tegemoet aan de behoeften en wensen van ouderen op het terrein van wonen en de woonomgeving?

Als antwoord op deze vragen heeft het Ouderenberaad in augustus 2019 een inspraakreactie geformuleerd, die u vindt onder
Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030

Ook hebben we gebruik gemaakt van de gelegenheid een inspraakavond te bezoeken en daar het woord te voeren.
De boodschap - meer aandacht te besteden aan wonen en zorg van ouderen in de Leidse wijken - is door de Leidse gemeenteraad gehoord.

Maar daar is het niet bij gebleven. Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord is immers een regionale organisatie, in een regio met tal van gemeentes.
Daarom heeft binnen het Ouderenberaad de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) een inventarisatie gemaakt van de situatie in de betrokken gemeentes. Hebben zij een woonvisie, is die actueel, en wordt daarin specifiek aandacht besteed aan ouderen?

Het resultaat is een notitie, vooralsnog alleen intern, met daarin een overzicht van de regionale woonvisies.
Om die te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld ten behoeve van inspreken, heeft het Ouderenberaad een
Beoordelingskader voor gemeentelijke woonvisies opgesteld.


april
2020

Advies tijdens coronacrisis

Raad van Ouderen (RvO)

Naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke discussie in de media en in de Tweede Kamer over de bestrijding van de coronacrisis schreef de Raad van Ouderen (RvO) een advies aan minister de Jonge van VWS om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. 

De RvO doet verschillende aanbevelingen inzake de toepassing van het leeftijdscriterium bij verdelen van zorg, de knellende situatie in de verpleeghuizen en individuele vragen rond het levenseinde.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-coronacrisis

Zie: pdf download Brief RvO aan de minister VWS coronacrisisjanuari 2020


De weg van de patiënt in de palliatieve zorg in de thuissituatie.

“Geen behandeling meer mogelijk!”
Wanneer u als patiënt met een ernstige ziekte bij een poli bezoek of tijdens een ziekenhuisopname te horen krijgt, dat genezing niet meer mogelijk is, volgt er vaak een periode vol emoties, stress en onzekerheid. Eenmaal thuis komen de vragen.
Hoe gaat het nu verder? ...

Deze folder is tot stand gebracht door Loek Wheeler
Lid van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH-N
en van patiënten-naastenraad Propallia
https://www.lumc.nl/org/propallia/

N.b.deze folder is niet van het Ouderenberaad


juni
2019

Margaret von Faber van het Lectoraat Sociaal Domein van de Hoge School Leiden in co-creatie met de
Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van het Ouderenberaad,
Resultaat een gezamenlijk artikel:
'Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen: ouderen als co-researcher'(klik op lees verder en/of download)


februari 2019

Op het 11e LOVAH congres voor huisartsen in opleiding heeft AIOTHO Sophie van Blijswijk (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) de SBOH Academiseringsprijs ontvangen voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een huisarts in opleiding. Het artikel Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. beschrijft het resultaat van focusgroepen met thuiswonende 80-plussers over hun wensen voor de huisartsenzorg. Het ouderenberaad heeft in een vroeg stadium meegedacht over de opzet van het onderzoek en, later hebben zij feedback gegeven op de gevonden resultaten. In een filmpje (2 minuten) komt de kern van het artikel in vogelvlucht voorbij. Het volledige artikel is openbaar toegankelijk.

van Blijswijk SCE, de Waard CS, van Peet PG, Keizer D, von Faber M, de Waal MWM, den Elzen WPJ, Gussekloo J, Blom JW. Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. PLoS One. 2018 Jul 17;13(7):e0200614

augustus 2018


1. Brief van Werkgroep Achterban over Gemeentelijke WMO websites

2. Bijlage bij brief Gemeentelijke WMO websites

3. www.regelhulp.nl/  Website van Rijksoverheid: wegwijzer naar zorg en ondersteuning


april
2018

Burgerinitiatieven: Gouwe Ouwe, een Adviesrapport


februari 2018

Samenvatting Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (14 blz)


februari 2018

Rapport Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (45 blz)Archief