Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Wie zijn wij en wat doen wij 

Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord


Werkplan (klikken) 

Jaarverslag (klikken)

Samenstelling en Smoelenboek(klikken)

Ouderen betrokken bij onderwijs en onderzoek: (klikken)

 


1.    Wat is het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord?
Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart met het doel de stem van ouderen te laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid.

Vanaf de oprichting in 2008 is het Ouderenberaad verbonden met het LUMC (het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding geneeskunde, en de master Vitality and Ageing) en de Hogeschool Leiden (Werkplaats Sociaal Domein). Sinds 2019 is het Ouderenberaad ook nauw verbonden met het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH).

Naast zijn functie op regionaal niveau is het Ouderenberaad op landelijk niveau formeel vertegenwoordigd in de door de Minister van VWS ingestelde Raad van Ouderen (beteroud.nl/raad-van-ouderen). Hierin hebben vertegenwoordigers van alle acht regionale ouderenorganisaties zitting met daarnaast drie vertegenwoordigers van de ouderenbonden.

Het Ouderenberaad heeft als missie een competente samenwerkingspartner te zijn, die het ouderenperspectief inbrengt bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Hiermee wil zij (aanstaande) professionals uitdagen om te denken vanuit het belang en vanuit het perspectief van ouderen, zodat zij een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen.

De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie ten aanzien van deze missie van het Ouderenberaad.

1.1 De missie van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen door als competente partner te functioneren bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie ten aanzien van deze missie van het Ouderenberaad.

1.2 De taken van het Ouderenberaad
In de praktijk vertalen we onze missie in een aantal deeltaken:

Onderwijs:

 • Meedenken over de onderwijsdoelen, de inhoud en de inrichting van het onderwijs aan aanstaande zorg- en welzijnsprofessionals (LUMC, Hogeschool Leiden);
 • Actief participeren in dit onderwijs via deelname aan werkgroepen, interviews e.d.;
 • Stimuleren van (aanstaande) professionals om te denken vanuit het belang en het perspectief van de oudere.

Onderzoek:

 • Naar vermogen stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek op het terrein van wonen, welzijn en zorg dat aansluit bij onze missie;
 • Participeren in onderzoek door bij te dragen aan de vraagstelling, de onderzoeksopzet, het benaderen van de achterban en het helpen vertalen van de resultaten naar de doelgroep;  
 • Stimuleren van de toepassing van resultaten om de situatie van ouderen te verbeteren.

Beleidsontwikkelingen:

 • Volgen van ontwikkelingen op het gebied van de missie van het Ouderenberaad;
 • Leggen en onderhouden van contacten met relevante regionale beleids- en ondersteuningsorganisaties op het gebied van zorg en welzijn van ouderen.
 • Onderzoeken in hoeverre beïnvloeding – in de regio en landelijk –  via agendering en prioritering van knelpunten mogelijk is.        

Adviezen Raad van Ouderen:

 • Voorbereiden en formuleren van inhoudelijke inbreng vanuit het (regionale) Ouderenberaad aan de Raad van Ouderen, met betrekking tot thema’s waarop de landelijke Raad van Ouderen voornemens is advies uit te brengen aan de Minister.
 • Formuleren van ongevraagde adviezen die het Ouderenberaad wil uitbrengen aan de Raad van Ouderen.                                                                                                                                                               

Contacten:

 • Leggen en onderhouden van contacten met verschillende categorieën georganiseerde ouderen (cliëntenraden, ouderenbonden, adviesraden e.d.);
 • Inrichten en onderhouden van een breed netwerk van ouderen die bereid en in staat zijn het Ouderenberaad te ondersteunen in zijn werkzaamheden door als vraagbaak/achterban te dienen bij de signalering van knelpunten, voorbereiding van adviezen et cetera;
 • Organiseren van themabijeenkomsten voor (groepen) ouderen rond specifieke thema’s.


2. Structuur en werkwijze van het Ouderenberaad

2.1 Het plenaire Ouderenberaad
Het plenaire Ouderenberaad is het beleidsbepalende orgaan waar

 • informatie wordt gepresenteerd en uitgewisseld over lopende en nieuwe activiteiten in de afzonderlijke werkgroepen en projectgroepen (via schriftelijke of mondelinge rapportages);
 • de kennis en competenties van de leden worden vergroot door het uitnodigen van sprekers vanuit andere organisaties. Er worden bij voorkeur inhoudelijke onderwerpen geagendeerd, met ruime gelegenheid tot onderlinge discussie;
 • wordt besproken aan welke projecten we deelnemen en over welke projecten we adviseren;
 • adviezen, jaardocumenten en afvaardiging naar andere organisaties worden vastgesteld.

Eén keer per zes weken komen de leden bijeen tijdens de vergadering van het Ouderen-beraad, die gewoonlijk in het LUMC gehouden wordt. Het streven is erop gericht een keer per jaar de formele samenwerkingspartners uit te nodigen.

Tijdens de vergaderingen van het Ouderenberaad komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde, die door de secretaris van het Ouderenberaad worden gecoördineerd:

 • Thema’s waarop de landelijke Raad van Ouderen voornemens is advies uit te brengen, het formuleren van onze inbreng als een van de acht regionale organisaties.
 • Lopende en nieuwe activiteiten van de werk- en projectgroepen alsmede van eventuele adviezen en voorstellen die daaruit voortvloeien.
 • Ontwikkelingen die voortkomen uit gesprekken met onze samenwerkingspartners en eventuele andere stakeholders.
 • Regionale knelpunten in wonen, zorg en welzijn van ouderen en het formuleren van daaruit voortvloeiende actiepunten.
 • Huidige en voorgenomen projecten van onderzoekers en projectleiders die de mening en advies van ouderen op hun voorstel willen.


2.2 Het Presidium
Het Ouderenberaad kent een Presidium, dat de dagelijkse leiding van het Ouderenberaad vormt. Aan het Presidium nemen deel de voorzitter en secretaris van het Ouderenberaad, de voorzitters en secretarissen van de werkgroepen en de afgevaardigden naar de Raad van Ouderen. Het Presidium bereidt de agenda van de vergaderingen van het Ouderenberaad voor en bespreekt de toewijzing van taken aan een of meer van de werkgroepen (zie onder).

2.3 De werk- en projectgroepen van het Ouderenberaad

Het accent van de uitvoerende activiteiten ligt bij de werkgroepen. De taak van de werk-groepen is - op eigen initiatief of op verzoek van de plenaire vergadering van het Ouderenberaad - voorstellen te formuleren of activiteitenplannen te ontwikkelen die passen bij de missie van het Ouderenberaad. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Ouderenberaad. Vervolgens voeren de werkgroepen de geaccordeerde activiteiten uit.
Het Ouderenberaad kent drie werkgroepen, elk met een eigen voorzitter en secretaris:

 • De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)
  De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg richt zich op de verbetering van de zorg voor en het welzijn en wonen van de ouderen in de wijk en de gemeenten. De zorg betreft hier wijkgerichte zorg, eerstelijnszorg, thuiszorg en dergelijke. De werkgroep werkt nauw samen met de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden. Gezien de thema’s die spelen in de Raad van Ouderen heeft de Werkgroep WWZ ook een belangrijke rol bij de voorbereiding van de inbreng van het Ouderenberaad in de Raad van Ouderen.
 • De werkgroep Zorg en Onderwijs (Z&O)
  De werkgroep Zorg en Onderwijs richt zich op onderzoek en onderwijs in relatie tot de zorg, met name ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De werkgroep geeft in dat kader advies aan onderzoekers van met name het LUMC en UNC-ZH met betrekking tot voorgenomen onderzoeksplannen en draagt actief bij aan de opleidingen van a.s. professionals (geneeskunde studenten, studenten van de master Vitality and Ageing).
 • De werkgroep Achterban (AB)
  De werkgroep Achterban richt zich op het versterken en onderhouden van contacten met de achterban, via samenwerking met andere ouderenorganisaties en het inrichten en onderhouden van een breed samengesteld netwerk van ouderen die het Ouderen-beraad willen en kunnen ondersteunen in zijn werkzaamheden.

De secretaris van elk van de werkgroepen maakt per werkgroepbijeenkomst een verslag en stelt voorafgaand aan elke plenaire vergadering van het Ouderenberaad een beknopte voortgangsrapportage op. Eventuele knelpunten/bespreekpunten worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Voor onderwerpen/projecten die over de grenzen van de werkgroepen heen reiken, kan op voorstel van het Presidium door de plenaire vergadering een (tijdelijke) projectgroep worden ingesteld.


2.4 De leden van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad telt momenteel 19 leden, van wie 7 mannen en 12 vrouwen. Eén lid heeft een Surinaamse achtergrond.

De leden zijn woonachtig in:
o    Alphen/Boskoop    2
o    Buitenkaag            1
o    Den Haag              1
o    Hillegom                1
o    Leiden                   8
o    Oegstgeest            1
o    Teylingen               4
o    Voorschoten:         1

De leden van het Ouderenberaad benaderen ouderen om lid te worden. Er is een profiel-schets. Daarbij wordt gelet op aanwezige competenties, de man-vrouwverhouding, leeftijd, spreiding over de regio en diversiteit. Benoeming geschiedt door de plenaire vergadering.

Het Ouderenberaad kent een rooster van aftreden: voorzitter en leden worden benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. In bijzondere gevallen kan de plenaire vergadering hiervan afwijken.

Voor een uitgebreide kennismaking met foto's kunt u klikken op één van de twee versies van het Smoelenboek:

SMOELENBOEK met blauwe letters op gekleurde achtergrond
Of:
SMOELENBOEK zwarte letters op witte achtergrond2.5 Secretaris
Het Ouderenberaad wordt ondersteund door een secretaris, met als taken:

 • Inhoudelijke ondersteuning van het Ouderenberaad in de ruimste zin van het woord.
 • Het meenemen van knelpunten die in de werkgroepen en in de plenaire vergadering van het Ouderenberaad besproken zijn, in overleggen met externen/contactpersonen door deze bij hen onder de aandacht te brengen.  
 • Het doen van voorstellen voor thema’s, die besproken worden in werkgroepen/plenaire vergadering van het Ouderenberaad.
 • Contact leggen met projectleiders en onderzoekers (van het LUMC) en hen de mogelijkheid bieden hun onderzoeksvoorstel te bespreken in de werkgroep projecten/plenaire vergadering van het Ouderenberaad.
 • Interesseert leden van het Ouderenberaad deel te deelnemen aan overleggen, vergaderingen, bijeenkomsten, projecten, adviesgroepen enz.
 • Ondersteuning van werkgroepen/leden van het Ouderenberaad bij het organiseren van themabijeenkomsten.
 • Het in overleg met het Presidium en het Ouderenberaad in het laatste kwartaal opstellen van een werkplan voor het jaar daarop. Dit werkplan vormt de leidraad voor de werkzaamheden van de inhoudelijk secretaris/coördinator.


2.6 Administratieve Ondersteuning
Het Ouderenberaad kan voor 4 uur per week een beroep doen op administratieve ondersteuning vanuit de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.
De taken van de administratieve kracht zijn:

 • Het beheren van de mailbox (ouderenberaad@lumc.nl) en het archief van het Ouderenberaad.
 • Het plannen van afspraken en vergaderingen en versturen stukken.
 • Het doorspelen van inhoudelijke vragen aan de leden van het Presidium.
 • Het voorleggen van verzoeken van onderzoekers aan de secretaris en in overleg met haar bekijken of, waar en wanneer deze besproken kunnen worden in de plenaire vergadering van het Ouderenberaad, dan wel in een van de werkgroepen.


2.7 Formele samenwerkingsovereenkomsten
Met het LUMC, de Leidse Hogeschool/Werkplaats Sociaal Domein Leiden & Den Haag en het UNC-ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ook met Beter Oud/de Raad van Ouderen is een overeenkomst afgesloten. In beide overeenkomsten zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de financiële en personele ondersteuning die de partners aan het Ouderenberaad toezeggen.  

2.8 Financiën van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad heeft geen vast jaarbudget. De activiteiten worden deels vanuit subsidies (Beter Oud/Raad van Ouderen, bijdragen uit onderzoeksprojecten) en deels via personele inbreng en/of facilitaire voorzieningen vanuit de samenwerkingspartners ondersteund. Eventuele projecten worden ondergebracht bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC (verantwoordelijk mevr. prof. dr. J Gussekloo). Ook de ondersteuning bij het beheer van de financiën wordt geleverd door het LUMC (LUMC-projectenbureau). Het Ouderenberaad kan gebruik maken van vergaderruimten van het LUMC voor de plenaire vergadering en de werkgroepen. Voor reis- en parkeerkosten alsmede voor de administratieve ondersteuning kan een beroep gedaan worden op het LUMC.
De Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool rekent geen kosten bij het inzetten van personeel bij projecten en gebruik van ruimtes.
In voorkomende gevallen dient het Ouderenberaad zelf te voorzien in bijkomende kosten van projecten via subsidieaanvragen bij fondsen, gemeenten e.d.

2.9 Communicatie
Het Ouderenberaad heeft een eigen website www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl/ die beheerd wordt door leden van de Werkgroep Achterban.
Daarnaast is er een inhoudelijke redactie, die ook verantwoordelijk is voor een twee maal per jaar uit te brengen Nieuwsbrief.

maart 2020

Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019
Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019

Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019